Szanowni Państwo,

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG oraz Uniwersytet Gdański serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w Polsce do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie naukowo-badawczym pt. „GRANIE NA EKRANIE”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2019 i dotyczy zachowań growych dzieci i młodzieży. Szczegółowy raport z badań dostępne są na stronie https://dbamomojzasieg.com/pobierz-raport/.  Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do naszych działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.

Projekt pt. „GRANIE NA EKRANIE” to projekt badawczy realizowany wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęcony zachowaniom growym młodzieży w Polsce. Czynność grania w gry on-line i gry wideo zyskuje na znaczeniu stając się w szczególności wśród młodych osób jedną z form spędzania czasu wolnego. Mając świadomość zagrożeń wynikających z nadużywania gier, ale również wiedząc o pozytywnym wpływie grania w gry chcemy przyjrzeć się bliżej tego rodzaju zachowaniom. Realizowany projekt badawczy wspierają pracownicy naukowi zatrudnieni w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcy w Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Do udziału w projekcie pt. „GRANIE NA EKRANIE” może przystąpić bezpośrednio szkoła bądź jednostka samorządu terytorialnego (powiat, gmina). Podczas trwania naszego projektu naukowo-badawczego chcemy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 • Jak często i w jakie gry cyfrowe gra polska młodzież?
 • Ile czasu polska młodzież spędza na graniu w gry cyfrowe?
 • Czy polska młodzież planuje związać swoje życie z grami cyfrowymi?
 • Jakie korzyści polskiej młodzieży przynosi czynność grania w gry cyfrowe?
 • Jakie negatywne konsekwencje grania w gry cyfrowe zauważa badana młodzież?
 • Czy polska młodzież jest uzależniona od grania w gry cyfrowe?

UDZIAŁ W BADANIU MOŻE WZIĄĆ UCZEŃ, KTÓRY UCZĘSZCZA PRZYNAJMNIEJ DO KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (11-20 lat).

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „GRANIE NA EKRANIE ” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN (punkt 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych oraz punkt 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego).

ANKIETĘ W SZKOLE MOŻNA WYPEŁNIAĆ OD 15 LISTOPADA 2019 ROKU,

KOŃCZYMY 30 CZERWCA  2020 ROKU

OPRACOWANE WYNIKI POSŁUŻĄ DO:

 • stworzenia szczegółowego raportu z badań,
 • opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych
 • opracowania szkolnego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
 • opracowania programu szkoleniowego dla rodziców oraz nauczycieli,
 • przygotowania metodologii szczegółowych badań jakościowych w podejmowanej tematyce.

W PODZIĘKOWANIU ZA WSPÓŁPRACĘ GMINA/POWIAT/SZKOŁA BIORĄCA UDZIAŁ W PROJEKCIE OTRZYMA:

 • SZKOLNY CERTYFIKAT wydany przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG dotyczący udziału w projekcie naukowo-badawczym wysłany na wskazany podczas rejestracji adres-email,
 • ZAŚWIADCZENIE dla nauczycieli koordynujących badanie na terenie szkoły,
 • wyniki wygenerowane dla powiatu/gminy/szkoły w postaci raportu tabelarycznego po zakończonym projekcie. Na podstawie przesłanego raportu będziesz więcej wiedzieć o tym, jak Twoi uczniowie grają w gry cyfrowe,
 • szczegółowy raport z badań po zakończonych wszystkich czynnościach badawczych w wersji elektronicznej.

Poniżej przekazujemy kilka informacji o badaniu:

 1. Pismo do Dyrektora szkoły – ZAŁĄCZNIK NR 1
 2. Rozpoczęcie badań planowane jest na 15 listopada 2019 roku, ich zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca 2020 roku.
 3. W badaniu ankietowym będzie mógł wziąć udział każdy uczeń uczęszczający co najmniej do 4 klasy szkoły podstawowej oraz każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej.
 4. Badanie ma charakter ilościowy i jest przeprowadzane przez Państwa w pracowniach informatycznych w Państwa szkole metodą ankiety internetowej.
 5. Badania są dla szkół bezpłatne, szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją badań.
 6. Badanie jest całkowicie anonimowe i dobrowolne, a zabrane wyniki zostaną opracowane w postaci zbiorczych tabel i wykresów.
 7. Do badania mogą przystąpić jedynie ci uczniowie, którzy dostarczą nauczycielowi pisemną zgodę rodziców na udział w badaniu (nie dotyczy uczniów pełnoletnich) – ZAŁĄCZNIK NR 2
 8. Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmować będzie przeciętnie około 30 minut i odbywać się w obecności nauczyciela prowadzącego. Uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego komputerów znajdujących się na wyposażeniu szkoły, z zapewnieniem jak najbardziej komfortowych warunków niezbędnych do udzielania anonimowych odpowiedzi.
 9. Szczegółowe wytyczne dla nauczycieli realizujących badania – ZAŁĄCZNIK NR 3

UWAGA!!!

 1. Optymalna ze względu na statystyczną analizę danych liczba uczniów, która powinna zostać objęta badaniem na poziomie szkoły to 100 uczniów.
 2. Raporty będę generowane dla wszystkich szkół, nawet tych, którym nie uda się zebrać opinii 100 uczniów. Prosimy jednak pamiętać, że im mniej liczna grupa biorąca udział w badaniu, tym należy zachować większą ostrożność w interpretacji uzyskanych wyników.
 3. Raporty dla szkół będą generowane po zakończonych badaniach w całej Polsce. Istnieje możliwość generowania wyników wcześniej na wyraźną prośbę zainteresowanej szkoły.
 4. Przesłany do szkoły raport będzie miał charakter tabelaryczny, to znaczy wymagać będzie dalszej pracy ze strony pracowników Państwa szkoły. Wyniki w nim zawarte mogą być punktem do dalszych działań na terenie szkoły, na przykład:
 • rozesłania otrzymanych wyników rodzicom,
 • stworzenia prezentacji multimedialnej,
 • rozpoczęcia działań szkolnych w zakresie profilaktyki e-uzależnień,
 • tworzenie eventów związanych z kreatywnym wykorzystywaniem gier wideo i gier on-line.

 

Z pozdrowieniami,
dr Maciej Dębski – koordynator merytoryczny
projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG
tel. 512-474-482
e-mail: m.debski@dbamomojzasieg.com

 

NAJWAŻNIEJSZE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BADANIA ZNAJDZIESZ TUTAJ:

ZAŁĄCZNIK nr 1
ZAŁĄCZNIK nr 2
ZAŁĄCZNIK nr 3

 

Jesteś nowy?

Sprawdź jak możesz nam pomóc. Liczymy na Ciebie!